Bouché Erik, írói és saját, szellemi termék értékesítési tevékenységének előmozdításához kapcsolódó marketing tevékenység végzéséhez Megbízottakkal kötött egyedi együttműködési (affiliate) szerződés keretében gondoskodik szolgáltatásai népszerűsítéséről, értékesítéséről.

 

 1. Az együttműködési (affiliate) szerződések létrejötte, hatálya

A szerződés a szerződő az Affiliate rendszerbe történő regisztrációval, az Adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával lép hatályba. A szerződés határozatlan időre jön létre.

 

 1. Jutalék, elszámolási és fizetési feltételek

2.1. A Megbízott a szerződésben rögzített tevékenység ellenértékeként jutalékra jogosult. A jutalék mértékét a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

 

2.2. A jutalék elszámolásának alapját a www.egy-ninja-alma.hu Affiliate rendszere képezi, amelyhez Bouché Erik interneten keresztüli hozzáférést biztosít a Megbízott részére. A jutalék elszámolásának időpontja a Megbízott, jutalék igénylését követő 2 munkanapon belül történik. A regisztráció során megadott e-mail címre a www.egy-ninja-alma.com automatikus teljesítési igazolást küld a tényleges, számlázható jutalékról.

 

2.3. A Megbízott a jutalék igénylést követő 1 napon belül teljesítési igazolás alapján számlát állít ki és továbbít Bouché Erik részére, amelyet Bouché Erik a kézhezvételtől számított 1 napon belül, átutalással fizet meg a partner részére.

 

2.4. Bouché Erik késedelmes fizetése estén a partner a Ptk. 6:48. § szerinti késedelmi kamatra jogosult.

 

2.5. A Megbízott nem jogosult a szerződés teljesítésével felmerült költségek Bouché Erik-re történő hárítására.

 

 1. Megbízott kötelezettségei

3.1. A Megbízott köteles az egyedi szerződés és jelen Affiliate Szerződési Feltételek szerint meghatározott szolgáltatást a saját maga által biztosított eszközökkel, a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartva teljesíteni.

 

3.2. A Megbízott köteles a tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő minden lényeges tényről és körülményről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a Megbízóval szorosan együttműködni.

 

3.3. A Megbízott köteles a rendelkezésére bocsátott kódokat és adatokat változtatás nélkül felhasználni és bizalmasan kezelni. A Megbízott a Megbízó arculati elemeinek használatára kizárólag a megbízás eredményes ellátásához kapcsolódóan és az ahhoz szükséges mértékben jogosult.

 

3.4. A Megbízott nem kezdeményez különböző „támadásokat” a www.egy-ninja-alma.com saját vagy bérelt szerverei felé, nem kísérel meg semmilyen olyan cselekvést, ami negatívan befolyásolná a www.egy-ninja-alma.com weboldal működését.

 

3.5. A Megbízottat nem terheli felelősség a www.egy-ninja-alma.com által megjelölt linkek tartalmáért.

 

3.6. A Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles az egyedi szerződésben, és az általános szerződési feltételekben rögzített kötelezettségei megszegésével okozott esetleges kárt Bouché Erik részére megtéríteni.

 

3.7. A Megbízott köteles minden, a Bouché Erik által kért és a szerződés teljesítése szempontjából  releváns változtatást a választott hirdetési felületen elvégezni, a szerződés teljesítése során a Bouché Erik utasításait maradéktalanul betartani.

 

 1. Megbízó kötelezettségei

4.1. A Megbízó köteles a jutalék nyilvántartásához és elszámolásához szükséges Affiliate rendszert üzemeltetni, és a rendszerhez történő hozzáférést a Megbízott számára biztosítani. A Megbízó köteles a Megbízott részére járó jutalékot a jelen szerződés szerint megfizetni a Megbízott részére.

 

4.2. A Megbízó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő körülményekről a Megbízottat haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a Megbízottal együttműködni.

 

4.3. A Megbízó köteles a hirdetések elhelyezéséhez szükséges adatokat, linkeket, grafikai  anyagokat a szerződés teljesítése céljából a Megbízott részére megküldeni elsősorban a www.egy-ninja-alma.com Affiliate rendszerén keresztül, másodsorban manuálisan (e-mail útján). A Megbízó szavatol a linkek, adatok, grafikai anyagok, illetve azok tartalma helyességéért, a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért, valamint azért, hogy azokkal kapcsolatban harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a szerződés jogszerű teljesítését kizárná vagy korlátozná.

 

 1. A szerződés megszűnése

5.1. A szerződést a felek közös megegyezéssel, illetve bármelyik fél egyoldalú nyilatkozatával (rendes felmondással vagy azonnali hatályú felmondással) megszüntethetik.

 

5.2. A szerződést bármelyik fél 3 nap felmondási idővel írásban, indokolás nélkül megszüntetheti rendes felmondás).

 

5.3. A szerződést bármelyik szerződő fél írásban, azonnali hatállyal felmondhatja a másik szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén. A szerződő felek a Megbízott részére azonnali hatályú felmondási oknak tekintik különösen a jelen ÁSZF 3.4. pontjába ütköző magatartást.

 

5.4. A szerződés megszűnésével egyidejűleg a Megbízott hozzáférése a www.egy-ninja-alma.com Affiliate rendszeréhez megszűnik.

 

5.5. A szerződés bármely okból történő megszűnését követően teljesült értékesítési ügyletek után a Megbízott jutalékra nem tarthat igényt.

 

 1. Adatkezelés

Annak érdekében, hogy a felek az Affiliate Szerződési Feltételek-et megkössék és teljesíteni tudják, valamint a Megbízott az affiliate program (továbbiakban: program) részese lehessen, szükség van arra, hogy a Megbízott nevében eljáró egyes magánszemélyek (pl.: vezető tisztségviselők, megrendelésre/aláírásra jogosult munkavállalók, számlázással és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartók, egyéb munkavállalók/megbízottak, stb.) egyes kapcsolattartáshoz, a program nyújtásához szükséges adatait Bouché Erik adatkezelőként kezelje. A Megbízott megbízásából és felhatalmazása alapján eljáró magánszemélyek azok, akik a programban való részvételt ténylegesen gyakorolják és az ügymenethez tartozó kapcsolattartásban részt vesznek. A Megbízott kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadása a programhoz csatlakozáskor jogszerűen és az érintett magánszemélyek megfelelő tájékoztatása alapján történjen meg. Ezek meglétét Bouché Erik vizsgálni nem köteles. Bouché Erik felhívja a Megbízott figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget és ezért a magán személy a www.egy-ninja-alma.com-al szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét a www.egy-ninja-alma.hu a Megbízottra tovább háríthatja. Az adatkezelés jogalapja a www.egy-ninja-alma.com jogos érdeke, amely arra irányul, hogy az online környezetben működő program, a jelen Affiliate Szerződési Feltételek-ben foglaltak szerinti feltételek mellett, teljeskörűen igénybe vehető legyen a Megbízottak számára. Az adatkezelés kizárólag az üzleti kapcsolattartók adatainak fentiek szerint, a program nyújtásához közvetlenül kapcsolódó felhasználást, tárolását, kezelését jelenti.

 

Kezelt személyes adatok köre:

– a programba történő regisztrációkor vagy a szerződés tartama alatt megadott cégnév, név,  jelszó, e-mail cím adatok és változtatásuk időpontja;

– a programhoz csatlakozásra használt weboldal/közösségi oldal/blog, csatlakozás időpontja; mérési adatok és statisztika, várható jutalék összege;

– meghívott ismerős neve, e-mail címe

 

Az adatkezelés időtartama a Megbízottal fennálló ületi kapcsolat megszűnését követő 8. év vége, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján a keletkezésüktől számított 8. évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. A személyes adatok tárolása a www.egy-ninja-alma.com elektronikus rendszerében történik, az adatok tárolása a Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., adószám: 25138205-2-41, Cégjegyzék szám: 01-09-381419) (Adatfeldolgozó) által biztosított szervereken történik. A www.egy-nina-alma.com által bérelt szervereket kizárólag a www.egy-ninja-alma.com használja. Az adatokhoz a www.egy-ninja-alma.com jogosultsággal rendelkező munkatársai férnek hozzá.

A magánszemélyt az adatkezelés kapcsán az alábbi jogok illetik meg:

 1. a) tárolt adatokhoz való hozzáférés joga;
 2. b) helyesbítéshez való jog: téves adat esetén kérheti az adat helyesbítését;
 3. c) törléshez való jog;
 4. d) tiltakozáshoz való jog;
 5. e) az adatkezelés korlátozásához való jog;
 6. f) az adathordozhatósághoz való jog.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet a hatályos jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. Az erre irányuló kérelmet a ninjakonyvrendeles@gmail.com e-mail címre küldheti meg. A www.egy-ninja-alma.com a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével

törli. A magánszemély az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal a www.egy-ninja-alma.com elérhetőségein. Ezen kívül a magánszemély a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására, valamint panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál.

 

 1. Vegyes, záró rendelkezések

7.1. Bouché Erik a szerződést, vagy annak bármely mellékletét (1. sz. jutalék melléklet) jogosult egyoldalúan módosítani. Bouché Erik a módosítást megelőző legkésőbb 3. napig a módosuló rendelkezésekről értesítést küld a Megbízott részére. Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig a Megbízott ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem terjeszt elő, a módosítást elfogadottnak kell tekinteni.

 

7.2. Szerződő felek a jelen szerződés megkötéséből, értelmezéséből és teljesítéséből fakadó jogvitáik békés rendezésének eredménytelensége esetére hatáskörtől függően a Budapesti Békélttő Testülethez fordulhatnak.

 

Hatályba lépés: 2022. október 1.

Bouché Erik

Egy Ninja Álma